PTE 最新真题机经 & 学习模版资料

免费领取

如何查看小组讨论?

2020 年 11 月 3 日APEUni
如何查看小组讨论

1. 打开猩际 APP


apeuni pte


2. 点击进入组队学习功能


apeuni pte


3. 点击对应的小组卡片进入我的小组页面


apeuni pte


4. 点击页面底部的进入小组讨论按钮


apeuni pte

5.小组讨论

apeuni pte